KVKK AYDINLATMA METNİ

Golf Dondurma Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatma metni

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) hususunda “Natura Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi “(bundan böyle “Natura A.Ş. olarak ifade edilecektir) olarak Veri sorumlusu sıfatıyla kanunun “Veri Sorumlusunun AydınlatmaYükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

Natura A.Ş. kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Bu bilinçle web sitelerimiz https://www.golfdondurma.com.tr/ adresi üzerinden kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

 • Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt
  sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi,
  kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması kişisel veriler
  üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “KVK Kanunu”): 7 Nisan 2016
  tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin
  Korunması Kanunu’nu,
 • Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu,
  Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri
  işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
  Veri sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt
  sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, onay ve/veya imzanızla tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, Şirketimiz birimleri ve bölümleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVK
Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme şartları ve amaçları dahilinde,

Natura A.Ş. tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenmektedir:

Kariyer Başvuru Süreçlerinin Yönetimi: Natura A.Ş.’nin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi amacıyla iş başvuru ve aday değerlendirme süreçlerinde aday çalışan verileri işlenmektedir. Bu süreçle ilgili detaylı açıklamalara kariyer.net ‘teki iş ilanlarımızda yer alan “Şirketin Aydınlatma Metni” alanından ulaşabilirsiniz.

Tüketici Danışma Merkezi ve İletişim: Natura A.Ş. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Natura A.Ş. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesi, güvenliğin temini amaçlarıyla bizimle iletişim kuran kişilerin verileri işlenmektedir.

Hakkımızda, Reklamlar, Tarifler ve E-Bülten Üyeliği: Ürünlerimizin ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Natura A.Ş. tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, iş stratejilerin planlanması ve icrası amacıyla kişisel veriler işlenmektedir.

Bilgi Toplumu Hizmetleri: Sitemizde denetime tabi sermaye şirketlerine ilişkin yasal düzenlemeler gereğince yer alan bilgi toplumu hizmetleri alanında merkezi veri tabanı hizmet sağlayıcı (MTHS) ‘ya yönlendirme yapılmakta ve ilgili sayfada yönetim kurulu üyelerimizin kişisel verileri yer almaktadır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Natura A.Ş. tarafından toplanan kişisel verilerinizin korunması ve mahremiyeti, bunların üçüncü
kişi ve kurumlara aktarılmaması önceliğimizdir.
Bizimle e-posta kanalıyla iletişime geçerseniz e-posta sunucularımızın yurtdışında bulunduğunu
ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından güvenli ülke listesi ilan edilene kadar veya herhangi
bir yasal değişiklik gerçekleşene kadar yurtdışına aktarım konusunda KVK Kanununun 9’uncu
maddesi gereğince açık rızanız olduğunu kabul edeceğimizi bildiririz.
Çalıştığımız ve gerekli güvenlik taahhüdü sunan alt yüklenicilerimizin kişisel verilere erişimi
gerekebilir. Bunlar, kişisel verilerinizi bu Metinde belirtilenler dışına başkaca amaçlarla
kullanamazlar. Yasal mevzuat doğrultusunda resmi makamların ve dış denetçilerin taleplerinin
karşılanması amacıyla kişisel veri içeren kayıtları aktarmamız veya açıklamamız gerekebilir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kariyer Başvuru Süreçlerinin Yönetimi: Aday başvurularını kariyer.net üzerinden kabul
etmekteyiz. Web sitesinde bu doğrultuda kariyet.net adresine yönlendirme yapılmaktadır. Ayrıca
kurumsal e-posta adreslerimize iletilen veya ilgili birimlerimize elden teslim edilen özgeçmişler de
açık pozisyonlar için değerlendirilebilmektedir. Bu süreçte kişisel verileri işlerken KVK Kanununun
5(2) maddesinde yer alan “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili
olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki
sebebine dayanırız.
Tüketici Danışma Merkezi ve İletişim: Web sitesinde yer verilen iletişim kanalları üzerinden
bizimle iletişime geçmeniz suretiyle toplanacaktır. Telefon görüşmelerimiz kayıt altına alınacaktır.
Web sitesinde bulunan iletişim formunu doldurmanız halinde form web sitesi arayüzüne
kaydedilecek ve ilgili birimlerimizin e-posta adreslerine iletilecektir. Bu süreçte kişisel verileri
işlerken KVK Kanununun 5(2) maddesinde yer alan “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya
korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanırız.
Hakkımızda, Reklamlar, Tarifler ve E-Bülten Üyeliği: Ürünlerimizin ilgili kişilere önerilmesi ve
tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Natura A.Ş. tarafından yürütülen
ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların

yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, iş stratejilerin planlanması ve icrası amacıyla
kişisel veriler işlenmektedir. Bu süreçte kullanılan kişisel veriler çoğunlukla çalışanlarımızın,
ortaklarımızın ve ajanslar tarafından bize yönlendirilen ünlü kişilerin verileridir. Fotoğraf ve video
görüntüleri alınırken, haber ve tanıtım içerikleri oluşturulurken bu ilgili kişilerden gereken rıza ve
izinler alınmakta, fikri hak devrine dair sözleşmeler imzalanmaktadır. E-bülten üyeliği alanından
listelerimize rızanız doğrultusunda kaydolabilirsiniz.
Bilgi Toplumu Hizmetleri: Sitemizin bilgi toplumu hizmetleri alanından bağlantı verilen sayfada
yer alan kişisel veriler resmi ticari kayıtlarımız ve ulusal ticaret sicil kayıtlarından elde
edilmektedir. Bu süreçte KVK Kanununun 5(2) maddesinde yer alan “ç) Veri sorumlusunun hukuki
yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanırız.

Veri Sahibi olarak KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
  işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini
  veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı
  üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
  kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
   Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
  giderilmesini talep etme .haklarına sahipsiniz.
  Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile
  KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik
  açıklamalarınızı içeren talebinizi , “Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. No:8 Bağcılar, İstanbul
  “adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK
  Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya [email protected] adresine
  güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
  Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz
  olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca
  Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
  Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye
  Cumhuriyeti vatandaşları için
  T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas
  yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks
  numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda
  belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları
  içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili
  olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini
  belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici
  belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

KVK Kanunu kapsamında “veri sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.
Saygılarımızla,

Natura Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Tel : 0212 6296060 Faks : 0212 4378292 E-Posta : [email protected]
[email protected]
Mersis No : 464777/063001914430001